Home קול קורא קול קורא למענק מחקר עבור אחים ואחיות לשנת 2022

קול קורא למענק מחקר עבור אחים ואחיות לשנת 2022

העמותה הישראלית למחקר בסיעוד שמחה לפרסם קול קורא למענק מחקר עבור אחים ואחיות.
מי? ההגשה פתוחה לכל האחים/יות בישראל, חוקר/ת ראשי/ת שהוא/היא אח/ות בישראל, העובד/ת במוסד רפואי או אקדמי מוכר.
כמה? גובה המענק הוא 3000 ש"ח. יוענקו 2 מלגות.
עד מתי? המועד האחרון להגשת הצעות מקדמיות למענקי מחקר: יום חמישי, א' בתמוז תשפ"ב, 30 ביוני 2022.

לתשומת לבכם: *המענקים ינתנו בהתאם להגדרות, לקריטריונים ולנהלים שקבעה העמותה.
*על מגישי ההצעות להיות חברי עמותה.

הגשת הצעת המחקר תיעשה באופן מקוון ותכלול 2 קבצים על פי המתווה הבא:
קובץ ראשון
כותרת נושא המחקר, רשימת החוקרים, תפקיד ושיוך ארגוני, פרטי דוא"ל וטלפון של המחבר המכותב.
קורות חיים מקוצרים של החוקרים (עד שני עמודים, לרבות פרסומים מ-10 השנים האחרונות).

קובץ שני (עד 5 עמודים)
כותרת נושא המחקר
רקע מדעי
מטרות
השערות המחקר
שיטות המחקר
תרומתו הצפויה של המחקר
לוח זמנים
מקורות

את ההצעה יש לשלוח לכתובת הדוא"ל: ISRAELNURSINGRESEARCHA@GMAIL.COM

להורדת מסמך ההנחיות המלא, יש ללחוץ כאן.