Home קול קורא קול קורא למענק מחקר עבור אחיות ואחים 2021

קול קורא למענק מחקר עבור אחיות ואחים 2021

קול קורא למענק מחקר עבור אחיות ואחים 2021

ההגשה פתוחה לכל האחיות והאחים בישראל.
את ההצעות למענק המחקר יש להגיש בהתאם להנחיות המפורטות מטה, עד יום שלישי, י"א באב תשפ"א, 20 ביולי 2021.

תינתן עדיפות להצעות מחקרים בנושאים:

◦ ביג דאטא
◦ סיעוד מרחוק (סיעוד מקוון, טלנרסינג)

• הצעות המחקר יעברו הערכה באמצעות בקרת עמיתים.
• גובה המענק הוא 3000 ₪, ויוענקו 2 מלגות.

הנחיות להגשת הצעות למענקי מחקר

רשאים להגיש: חוקר/ת ראשי/ת שהוא/היא אח/ות בישראל.
את ההצעה יש לשלוח אל כתובת הדוא"ל: israelnursingresearcha@gmail.com
בכותרת ההודעה יש לכתוב: "הצעת מחקר למענק"

הגשת הצעת המחקר בדוא"ל תכלול שני קבצים על פי הפירוט הבא:
קובץ ראשון: כותרת, רשימת החוקרים והשיוך הארגוני
קובץ שני: כותרת, רקע מדעי, מטרות, השערות, שיטות המחקר ולוח זמנים

להורדת מסמך הקול קורא המלא לחצו כאן.

בהצלחה!
הוועד המנהל של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד